Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

De Goede Week

Blog #3

gepubliceerd: zaterdag, 17 maart 2018

De goede week valt dit jaar van 25 t/m 31 maart. Dit is de laatste week van de vas­ten­tijd en daar­mee ook de laatste week voor Pasen. Dit is altijd een intense week, en in het klooster beleef je deze nog intenser. De goede week heeft iets stils, iets verdrie­tigs, iets afwachtens. Het is een stille week waarin het lij­den van Christus centraal staat, en toch straalt er al een heel klein beetje licht.

Palm­zon­dag

De goede week begint op de zon­dag met Palm­zon­dag. Als eerste wordt in de palm­zon­dag liturgie met de palmtakken her­dacht dat Jezus als koning in Jeruzalem werd binnen gehaald. Een fees­te­lij­ke gebeur­te­nis waarin uitbun­dig "Hosanna!" wordt gezongen. Later in de lezingen wordt het passie­ver­haal gelezen, waarin we horen hoe Jezus gevangen wordt geno­men, wordt ver­oor­deeld en uit­ein­delijk ge­krui­sigd. Het is gedaan met de uitbun­dig­heid en het feest. We wor­den direct met de neus op de feiten gedrukt; voordat Christus opstond uit de doden heeft Hij eerst veel moeten lij­den.

En dan verder...

Na de zon­dag krijg je na­tuur­lijk de maan­dag. Deze dagen (t/m de woens­dag) zijn "normale" dagen zonder bij­zon­dere ge­dach­te­nissen, maar toch voel je de span­ning stijgen. Dat merken we al aan het begin van de dag waar we normaal beginnen met het zingen van het Salve Regina, wordt dit nu gebe­den. In onze Karmel wordt er in deze week niets gezongen en de gebeds­toon is lager dan normaal. De reci­teer­toon wordt spreek­toon.

Verder wor­den in het klooster de voor­be­rei­dingen getroffen voor de laatste dagen voor Pasen. De kapel wordt extra goed schoongemaakt en alles wordt klaar gezet voor de Witte Donder­dag.

Witte Donder­dag

Op Witte Donder­dag her­denken we de in­stel­ling van de Eucha­ris­tie. Jezus zit aan zijn laatste avondmaal met zijn leer­lin­gen en spreekt de ico­nische woor­den: "Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt." Deze mis is in de avond, als het al lang­zaam begint te schemeren. Op deze dag is het klooster gehuld in matige stilte. We spreken alleen als het echt nodig is, om de doodsstilte, het wachten echt door te laten dringen.

Tot aan de paas­wake zal de Eucha­ris­tie niet meer in zijn volle­dige vol­heid gevierd wor­den. De plech­tig­heid op Witte Donder­dag wordt niet zoals ge­woon­lijk af­ge­slo­ten met de zegen, maar het Heilig Sacra­ment wordt uit het ta­ber­na­kel gehaald en in een rust-altaar geplaatst. Het voelt als een abrubt einde, onaf. Er blijft een leegte achter die extra wordt bena­drukt doordat het altaar wordt ontbloot (alle kle­den wor­den weggehaald) en de beel­den wor­den bedekt. Het voelt echt alsof de hele aarde zijn adem in houdt: nu gaat het gebeuren. Op deze avond hebben wij geen recreatie meer totdat het Pasen is, geen gezellig­heid. Na de mis waken we bij het rustaltaar totdat we naar bed gaan.

Goede Vrij­dag

Goede Vrij­dag is een stille dag waar wij zoveel moge­lijk tijd door­bren­gen in de kapel om daar in stil gebed stil te staan bij het lij­den en sterven van Christus. Juist door het lege ta­ber­na­kel en de lege kapel voel je de grote Afwe­zige. Christus is gestorven. De dag ademt de doodsstilte.

Om 15.00 bid­den we gezame­lijk de kruis­weg, 15.00 is het moment waarom Christus stief, het moment waarop het lij­den voorbij was, "het is volbracht". Samen staan we stil bij zijn lij­den en sterven. 's Avonds wor­den tij­de­lijk de kle­den op het altaar gelegd voor de in­druk­wek­kende plech­tig­heid van Goede Vrij­dag met de grote voor­beden. Als eerste komt de pries­ter met de acolieten in stilte de kapel binnen en strekt zich op de grond neer voor het altaar, gelijk als bij de pries­ter­wij­ding. Dit staat symbool voor de vernede­ring van de aardse mens, maar ook de droef­heid van de kerk op deze dag. Het passie­ver­haal wordt opnieuw gelezen en het kruis van Christus wordt tot driemaal toe verheven terwijl de pries­ter zingt: "Aanschouw dit kost­baar kruis, waaraan de Redder heeft gehangen." waarna ie­der­een zijn/haar eer kan bewijzen aan Christus op het kruis.

Ook deze vie­ring wordt zonder afslui­ting beëindigd. Het altaar wordt opnieuw ontbloot en de doodse stilte blijft achter. Men wordt uit­ge­no­digd om te blijven waken bij het kruis en Zijn sterven te over­we­gen.

Stille Zater­dag

Stille zater­dag staat in het teken van de afwach­ting voor Pasen. 's Ochtends is er geen vie­ring, maar de kapel wordt zo lang­zaam aan voor­be­reid op het grote feest. Ook deze dag is er nog gema­tigde stilte, maar je ziet lang­zaam de tekenen van nieuw leven komen. De kaarsen op het altaar wor­den vernieuwd, een nieuwe schone dwaal over het altaar gelegd, en de beel­den wor­den weer onthult. Het is vaak een drukke dag voor de zusters omdat er veel gere­geld moet wor­den voordat het écht Pasen is, maar hierin voel je juist de span­ning stijgen. Hij is niet dood.

Dan, ein­de­lijk is het moment, de Paas­wake breekt aan. Het is donker buiten, de paaskaars wordt aan het vuur aangestoken en in de donkere kerk gebracht. Alle kaarsen van de aanwe­zigen wor­den aangestoken, het licht breekt aan.

Bij ons lezen we alle zeven lezingen van het oude testa­ment. We horen hoe God de aarde schiep, hoe Hij zijn verbon­den sloot en uit­ein­delijk mogen we het weer uit­zingen: "Alleluia!" en "Gloria in excelcis Deo." Tijdens het Gloria wor­den de klokken geluid. Het is Feest! De Heer is verrezen en heeft iedere mens daardoor vrij gemaakt!

Het voelt voor mij altijd als een heer­lijke climax, ein­de­lijk is de doodse stilte ver­dre­ven, er mag gezongen wor­den, het licht is doorgebroken (en weer aan in de kapel). Einde­lijk!

 

Wilt u de Goede Week en Pasen met ons mee vieren? U bent van harte welkom. Kijkt u hier voor een over­zicht van de mistij­den.

overzicht van blogs

zaterdag, 14 november 2020Werkelijk van binnen
zondag, 21 juni 2020Bemoei je met je eigen zaken
maandag, 1 oktober 2018Horizontale en verticale lijnen
zondag, 23 september 2018P.U.S.H.
zondag, 24 juni 2018Kloosterleven: rozengeur en heiligheid?
zaterdag, 16 juni 2018WK voetbal - voor Wie juich jij?
zaterdag, 9 juni 2018Een nieuwe wind
zondag, 3 juni 2018Roepingenweekend
zaterdag, 19 mei 2018Kom Heilige Geest
zondag, 6 mei 2018Trendsetters
vrijdag, 27 april 2018Generaal kapittel
zaterdag, 21 april 2018Verwachtingen
zaterdag, 14 april 2018Zoals een kloek haar kuikens verzameld
zaterdag, 7 april 2018Saai kloosterleven
zaterdag, 31 maart 2018Pasen
zaterdag, 17 maart 2018De Goede Week
zaterdag, 10 maart 2018#weekzondervlees
zaterdag, 3 maart 2018Het zijn net mensen...