Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Generaal kapittel

Blog #8

gepubliceerd: vrijdag, 27 april 2018
Onze stichteres en alle generale oversten na haar
Onze stichteres en alle generale oversten na haar

Van 30 april t/m 12 mei 2018 vindt het generaal kapit­tel van onze con­gre­ga­tie plaats. Eens in de zes jaar komen alle hogere oversten, af­ge­vaar­dig­den van de provincies en novicen­mees­teressen bij elkaar in Sittard om over de toe­komst van onze con­gre­ga­tie te spreken. Hierin wor­den allerlei be­lang­rijke beslis­singen geno­men, bij­voor­beeld of de con­sti­tu­ties (die bij onze Regel horen) aangepast moeten wor­den. Namens de Neder­landse provincie zal zuster Elvira Maria als provinciaal overste aanwe­zig zijn.

Ook wordt er in het generaal kapit­tel de generaal overste gekozen. Deze zal steeds in termijnen van zes jaar het hoofd zijn van onze con­gre­ga­tie. De afgelopen 18 jaar was moeder M. Angelina onze generaal overste. Dit zal betekenen dat in het ko­men­de generaal kapit­tel er een nieuwe zuster verkozen zal wor­den tot generaal overste. Zij zal dan voor­taan als "Moeder" door het leven gaan. Naast de algemene overste wor­den ook haar assis­tenten gekozen.

Wij allemaal mogen moeders zijn voor de kin­de­ren, vol­was­se­nen en ouderen waar wij voor werken. We helpen waar we kunnen en willen mensen een thuis bie­den waarin de zusters als moeders zorgen voor de mede­mens. Maar toch blijven we elkaar allemaal met "zuster" aanspreken. Niemand is hoger dan de ander. Na­tuur­lijk zijn er zusters die andere taken hebben, een overste heeft andere verant­woor­de­lijk­he­den, maar we zijn allemaal "zuster". Niemand is te hoog geplaatst om ook kleine klusjes te doen, we zijn allemaal gelijk.

Onze generaal overste spreken we wel aan met "moeder". Zoals wij allemaal moeders mogen zijn voor de mensen waar we voor zorgen, zo is de generaal overste moeder voor onze con­gre­ga­tie. Zij heeft geen zorg voor de mensen in het apos­to­laat, maar voor alle zusters van onze hele con­gre­ga­tie. Een hele verant­woor­de­lijk­heid dus. En ook een verant­woor­de­lijk­heid voor de zusters die haar verkiezen.

We vragen dus u allen of u met ons mee wilt bid­den, dat de Heilige Geest de zusters tij­dens het generaal kapit­tel mag lei­den, dat zij de juiste beslis­singen mogen nemen, en dat het een goede vrucht­ba­re tijd mag zijn.

We danken u voor uw gebe­den!

tags: bloggeneraal kapittelmoeder M. Angelina

overzicht van blogs

zondag, 21 juni 2020Bemoei je met je eigen zaken
maandag, 1 oktober 2018Horizontale en verticale lijnen
zondag, 23 september 2018P.U.S.H.
zondag, 24 juni 2018Kloosterleven: rozengeur en heiligheid?
zaterdag, 16 juni 2018WK voetbal - voor Wie juich jij?
zaterdag, 9 juni 2018Een nieuwe wind
zondag, 3 juni 2018Roepingenweekend
zaterdag, 19 mei 2018Kom Heilige Geest
zondag, 6 mei 2018Trendsetters
vrijdag, 27 april 2018Generaal kapittel
zaterdag, 21 april 2018Verwachtingen
zaterdag, 14 april 2018Zoals een kloek haar kuikens verzameld
zaterdag, 7 april 2018Saai kloosterleven
zaterdag, 31 maart 2018Pasen
zaterdag, 17 maart 2018De Goede Week
zaterdag, 10 maart 2018#weekzondervlees
zaterdag, 3 maart 2018Het zijn net mensen...