Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Roeping bronnen

Er zijn tal­loze bronnen die je kunt raadplegen met betrek­king tot het geloof en roe­pingen. Wij helpen je graag op weg met onze online en offline tips! Staat er niks voor je tussen? Stuur je vraag via de mail en dan helpen we je zo goed moge­lijk.

Roepingen alge­meen

Algemene Katho­lie­ke Kerk in­for­ma­tie 

Bis­dom­men & oplei­dingen tot pries­ter of diaken, cate­chist en andere

Huwe­lijk en gezin

Reli­gi­eus leven

Enkele reli­gi­euze ge­meen­schappen voor vrouwen:

Over de grens

Enkele reli­gi­euze ge­meen­schappen voor mannen

Nieuwe ge­meen­schappen, met toegewijde leken