Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

God heeft een plan voor iedereen

God heeft ieder mens het leven ge­schon­ken. Je bent er omdat Hij dat wil, omdat Hij van je houdt. Als je zelf iets maakt, dan doe je dat niet zomaar. Iets maken moet een doel hebben. Je maakt een mooie kaart voor iemand die jarig is en een kind maakt een teke­ning voor zijn of haar moeder, omdat hij/zij van haar houdt. Zo is het ook met God. Hij heeft een plan met ons. Met ie­der­een! Niemand uitgezonderd. Dat doel kunnen we onze levens­staat, onze roe­ping noemen.

Wij zijn allen ge­roe­pen, ie­der­een en heel concreet. De leer­lin­gen wer­den door Jezus uit­ver­ko­ren; zij boden zich, vooral in het begin, heus niet vrijwillig aan. Aan de wor­tel van elke roe­ping ligt niet een men­se­lijk of per­soon­lijk ini­tia­tief, maar een mysterieus ini­tia­tief van God.

Paus Fran­cis­cus schrijft in zijn bood­schap voor de Wereld­jon­ge­ren­dag 2015:

“Sommigen van jullie voelen, of zullen bin­nen­kort voelen, de roepstem van de Heer tot het gehuwde leven, tot het vormen van een gezin. Veel mensen denken te­gen­woor­dig dat deze roe­ping ‘achterhaald’ is, maar dat is niet waar! Om die reden bevindt de ker­ke­lijke ge­meen­schap zich in een speciale periode van be­zin­ning over de roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld. Ik vraag jullie ook om te over­we­gen of je ge­roe­pen bent tot het gewijde leven of het pries­ter­schap. Hoe mooi is het om jonge mensen te zien die van harte de oproep aannemen om zich­zelf volle­dig aan Christus en het dienst­werk van Zijn Kerk toe te wij­den! Vanuit jullie ‘ja’ tegen Gods roepstem zullen jullie nieuwe zaden van hoop in de Kerk en de maat­schap­pij wor­den. Vergeet nooit: de wil van God is ons geluk!”

Een roe­ping is en blijft een mysterie, iets wat je niet kunt verklaren of aan een ander kunt uitleggen. Je moet er ‘ja’ tegen zeggen, het aan­vaar­den; het is iets dat je van binnen in jezelf beleeft. De erva­ring van een roe­ping is iets unieks. Je kunt het moei­lijk in woor­den uitdrukken. Op weg naar je roe­ping zal je het waarnemen als een zachte adem­tocht en geraakt wor­den door genade; iets dat inzicht geeft; het is een adem­tocht van de Heilige Geest.

“God die ons bemint, die liefde is, is ‘Degene die roept’” (vgl. Rom. 9,11)

God heeft je een hart gegeven dat open­staat voor een wijde horizon: wees niet bang om je leven volle­dig in dienst van Christus en zijn evan­ge­lie te stellen. Luister naar Hem wanneer Hij zegt: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.

Hij roept ook jou bij je naam

God heeft ieder mens het leven ge­schon­ken en houdt zoveel van ons dat Hij vanaf het aller­eerste begin ook voor jou een levensweg in gedachten heeft. Een weg die gelukkig maakt. Zijn Liefde is zo groot dat Hij afwacht totdat je vrijwillig voor een bepaalde manier van leven kiest. Je kunt in Psalm 139 lezen hoeveel Hij van jou houdt.

Waarom wil ik weten wat mijn roe­ping is?

Waarom ben ik anders dan anderen en voel ik mij nergens écht thuis? Ik ben op zoek en weet niet naar wat. Wat ik ook doe, niets vervult mij helemaal, er blijft steeds een leegte achter. Nodigt God jou soms uit om Hem op een bepaalde manier te volgen? Een roe­ping is een uit­no­di­ging van God. Het is niet een­vou­dig, niet zonder pijn en soms zal je twijfelen. Maar wanneer je op zijn uit­no­di­ging ingaat, dan kun je verzekerd zijn dat God je altijd liefde­vol zal bijstaan. Je roe­ping aan­vaar­den is met Liefde ant­woor­den op de geschenken die God je heeft gegeven.

Wat betekent dat: Gods Wil?

God is Liefde. Hij wil alleen het allerbeste voor ons. Elke beslis­sing die wij nemen kan ons dichter bij God of verder van Hem vandaan brengen. We moeten ons dus steeds afvragen wat God zou willen dat we nu doen. Vaak is het heel dui­de­lijk, name­lijk wat je moet doen: naar school gaan, naar je werk. Als je in het kleine Gods wil zoekt herken je ge­mak­ke­lijk Zijn wil in grote dingen.

Oké, hoe moet ik dan mijn roe­ping onder­zoeken?

Realiseer je in de eerste plaats dat wij in het dage­lijks leven Gods wil overal tegen­ko­men. Als je dus denkt een dui­de­lijk teken te zullen krijgen dan kun je lang wachten. Hij wil name­lijk dat onze keuze uit volle­dig vrije wil gemaakt wordt. Daarbij kunnen zeer dui­de­lijk tekens ook erg dwingend zijn. Nee, Hij roept heel zachtjes, opdat wij uit Liefde zullen kiezen en niet uit plichts­ge­voel. Tegen God “nee” zeggen wil toch niemand. Lees maar eens na bij Elia in het eerste boek Koningen. (1. Kon. 19, 11 - 13).

Maar is er dan geen handlei­ding die ik kan volgen?

Eigen­lijk niet, maar mis­schien helpt het volgende: Als je wilt uitzoeken wat voor roe­ping je hebt, ga dan ook eens bij een reli­gi­euze orde kijken. Kijken, ervaren, gesprekken voeren betekent niet auto­ma­tisch dat je ook moet intre­den. Je gaat samen op zoek om erachter te komen of dit de weg is die God van je vraagt. Vergeet echter niet dat de over­we­ging voor ieder mens anders is. Bovendien is de Geest onvoorspel­baar en werkt met verras­singen!

Zijn er aan­wij­zingen voor een reli­gi­euze roe­ping?

  • Een verlangen hebben naar een reli­gi­euze roe­ping, samen met de impressie dat God je in Zijn dienst roept. Dit verlangen wordt het sterkst gevoeld wanneer de ziel kalm is.
  • Een groeiend verlangen naar gebed en andere heilige zaken hebben, gepaard met een verlangen naar een verborgen en meer verenigd leven met God.
  • Overtuigd zijn van de leeg­heid van de wereld en haar ontoereikend­heid om de ziel gelukkig te maken. Dit gevoel is vaak het sterkst temid­den van werelds amuse­ment.
  • Ernaar verlangen jezelf geheel te geven en alles achter te laten uit liefde voor Jezus Christus.
  • Willen streven naar Gods eer, en door het inzicht in de waarde van de onster­fe­lijke ziel, mee willen werken aan hun verlos­sing.
  • Wanneer je echt ge­roe­pen bent, ben je bereid om je in elke functie, die je zult gaan bekle­den, in te zetten.
  • De blijd­schap, de vrede, die de gedachte aan een reli­gi­eus leven, haar ver­diensten en de belo­ning, je geeft.
  • Een verlangen hebben om genoegdoe­ning te brengen voor de zon­den.
  • De wil om je hele leven te wij­den aan het ver­krij­gen van de beke­ring van zon­daars.
  • Soms is het een aan­wij­zing voor een roe­ping, dat je bang bent, dat God je mis­schien roept; als je ervoor bidt om geen roe­ping te hebben en je de gedachte niet uit je hoofd kan krijgen. Als de roe­ping gezond is, zal de angst uit­ein­delijk wijken voor de aantrek­king.

Wil je hulp bij het vin­den van jouw roe­ping?

Wij bie­den de volgende moge­lijk­he­den: