Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Hospice - Bijna thuis huis

Eigen ap­par­te­ment

Casa Carmeli is een land­goed van 4½ hectare en gelegen in het lan­de­lijke dorp Vo­ge­len­zang. Het voor­ma­lige kindertehuis is in 2016 omge­vormd tot Zorgho­tel, met 18 ap­par­te­menten waar mensen zelf­stan­dig wonen.

Hiervan zijn vier ap­par­te­menten ingericht voor kort­du­rend verblijf en terminale zorg. Deze ap­par­te­menten bie­den ruimte aan een gast met eigen zit- slaap­ka­mer en bad­ka­mer. In twee van de vier ap­par­te­menten is er zelfs een eigen keuken en een extra slaap­ka­mer.

In de kamers is een tele­vi­sie en wifi aanwe­zig. Er is een ge­za­men­lijke woon­ka­mer met keuken, logeer­ka­mers, kapper en een biblio­theek. Ook is er een prach­tige tuin! De gast en de naasten krijgen onbeperkt toegang tot het huis en de facili­teiten.

Aandacht en zorg

De liefde­volle zorg bij Casa Carmeli is afgestemd op de wensen en behoeften van onze gasten. Dit om ervoor te zorgen dat ie­der­een zich echt thuis en welkom voelt. Er zijn vrij­wil­li­gers aanwe­zig om te helpen als dit gewenst is. Dat kan gaan om het huis­hou­den, koken, zorgen voor een hui­se­lijke sfeer, een luis­te­rend oor bie­den, een gesprekje voeren of het maken van een wan­de­ling door de tuin. Zij onder­steunen de pro­fes­sio­nele zorg en/of de man­tel­zorg.

Voor wie?

Casa Carmeli is een thuis voor ie­der­een die binnen korte tijd verwacht te over­lij­den. Ook zijn we een huis voor mensen die tij­de­lijke zorg nodig hebben, bij­voor­beeld na een zie­ken­huisopname of om de man­tel­zor­ger even ver­lich­ting te bie­den. Ie­der­een is welkom ongeacht religie of ach­ter­grond.

Kennis­ma­ken en opname

Het is altijd moge­lijk om een afspraak te maken voor een kennis­ma­kings­ge­sprek, rond­lei­ding of in­for­ma­tie. Neem gerust contact met ons op, dan bespreken we de moge­lijk­he­den.

Folder Casa Carmeli

Pro­fes­sio­nele zorg

De verpleeg­kun­dige zorg is in han­den van Aller­zorg team Hillegom. Indien moge­lijk kunt u uw eigen huisarts behou­den.

Naasten

Familie en vrien­den zijn de hele dag welkom om langs te komen. Ook is het moge­lijk om te helpen bij de ver­zor­ging. Er is ruimte om te genieten van mooie momenten, samen kopje koffie of thee te drinken. En niet te vergeten de mooie tuin. Kom gerust langs voor een praatje de deur staat open.

Kosten

De kosten voor de profesionele zorg wor­den ver­goed door uw zorg­ver­ze­ke­ring, WMO, zorg­kantoor. Voor uw verblijf vragen wij een dage­lijkse vergoe­ding. Deze vergoe­ding wordt veelal ver­goed vanuit uw aanvullende zorg­ver­ze­ke­ring. Het is ons advies om hierover contact op te nemen met uw zorg­ver­ze­ke­ring.

Folder