Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Boekpresentatie Kloostermensen

gepubliceerd: vrijdag, 9 maart 2018

Op vrij­dag 9 maart werd in de abdij te Egmond een nieuw boek van de uitgeverij Adveniat door Leo Feijen ge­pre­sen­teerd met de titel: ‘Klooster­mensen’. In dit boek wor­den zowel oversten als jonge aanwas in ver­schil­lende kloosters geïnter­viewd over hun aanpak en vernieu­wing in het kloosterleven. Wat speelt er bij hen, en waarom kiezen deze jonge mensen ervoor om in te tre­den? In het boek zijn ook overste zuster Elvira Maria en novice zuster M. Hannah geïnter­viewd over hun kijk op het leven in het klooster in Vo­ge­len­zang.

Tijdens deze pre­sen­ta­tie was de gehele commu­ni­teit van Vo­ge­len­zang aanwe­zig, wat opzich­zelf al een bij­zon­der­heid is. Er waren een aantal lieve vrij­wil­li­gers die dit moge­lijk hebben gemaakt. Tijdens deze ochtend in de abdij waren er inter­views met ver­schil­lende reli­gi­euzen die ook in het boek voor­ko­men en werd er in kleine groepen verder gepraat over thema's uit het boek. Na het mid­dag­ge­bed en een lunch werd het boek offi­cieel ge­pre­sen­teerd en overhan­digd aan degene die hebben mee­ge­werkt aan de uitgave.

Het was een mooie dag waarin veel in­spi­ra­tie werd uitgewisseld. Het boek mag er zeker wezen, en we wensen alle lezers veel lees-plezier.

(foto­se­rie: Facebook.com/adveniat.nl)

tags: adveniatkloostermensenboek

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.