Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

NLdoet bij het klooster

gepubliceerd: zondag, 11 maart 2018

In het weekend van vrij­dag 9 en zater­dag 10 maart is het natio­naal NLdoet. Hierin wor­den Neder­landers opge­roe­pen om zich in te zetten voor locale projecten en vrij­wil­li­gers­werk te doen. Zo ook in het klooster van Casa Carmeli. Op 10 maart was er een grote groep van zowel de vaste vrij­wil­li­gers als vrij­wil­li­gers die zich voor deze dag had­den opge­ge­ven actief op en rond het land­goed.

Als eerste waren er vele mensen die de zusters hebben geholpen in het bos en in de tuin van de zorgap­par­te­menten. Een groep kin­de­ren heeft een heg gevlochten en anderen zijn druk in de weer geweest met de takkenrillen. Er werd hard gewerkt en het re­sul­taat mag er zeker wezen!

Binnen in het witte huis was de Rotary aanwe­zig in samen­wer­king met ‘Welzijn Bloe­men­daal’. Elk jaar or­ga­ni­se­ren zij een High-Tea voor ouderen uit de omge­ving. Ook dit evene­ment was weer druk bezocht en een groot succes.

Alle vrij­wil­li­gers, ont­zet­tend bedankt!
Zonder jullie zou ons terrein er heel anders uit zien!

tags: vrijwilligersNL doettuinRotarywelzijn Bloemendaal

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.