Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Geloftevernieuwing

gepubliceerd: zaterdag, 9 juni 2018

Op 2 juli vernieuwen alle geprofeste zusters van onze con­gre­ga­tie hun geloften. Dit is een algemene vernieu­wing waarin de zuster opnieuw herinnerd wor­den aan hun geloften aan God en de con­gre­ga­tie. Deze vernieu­wing zal plaats vin­den in de reguliere mis om 8.30.

Van harte welkom!