Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vastenactie Venezuela

gepubliceerd: zondag, 10 maart 2019

In de pa­ro­chie wordt tij­dens de vas­ten­tijd vaak een vas­ten­ac­tie gehou­den. Het geld wat men bespaard door het vasten wordt dan gedo­neerd aan de minder bedeel­den. Dit is een mooie traditie die ook de zusters in stand willen hou­den.

Als klooster­ge­meen­schap in Vo­ge­len­zang hou­den we onze eigen vas­ten­ac­tie. Dit jaar zamelen we geld in voor onze zusters in Venezuela (zie ook ons vorige nieuws­be­richt). Venezuela was lang een rijk en welvarend land zoals Neder­land. Maar in de afgelopen jaren is het door poli­tiek wanbeleid vervallen in armoede. 90% van de bevol­king leeft in armoede. Voedsel is nau­we­lijks te krijgen, en ook medicijnen zijn zeer schaars.

Onze zusters in Venezuela werken in een kliniek waar ze medische zorg verlenen aan de bevol­king en maaltij­den proberen te ver­zorgen. Maar dit alles is erg las­tig te rea­li­se­ren, hulp van nabije lan­den wordt niet geac­cep­teerd.

Via contacten lukt het ons regel­ma­tig om geld, medicijnen en voedsel te brengen naar ons klooster in Maracaibo. Hierdoor kunnen de zusters medische zorg blijven geven en de honger stillen van de lokale bevol­king.

Helpt u met ons mee? Draag bij aan onze vas­ten­ac­tie!

U kunt via deze link bijdragen, het overmaken (NL 80 ABNA 0826 0393 83 t.n.v. Karmelitessen. Het kan zijn dat deze naam niet herkend wordt, wilt u zeker weten of het goed is aan­ge­ko­men? Neem dan contact met ons op), of in onze kapel de vas­ten­ac­tie-doos vullen.

Harte­lijk dank voor uw gaven en gebed!