Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Adventsactie 2019

Zusters in Maranhão, Brazilië

gepubliceerd: zaterdag, 30 november 2019

Afgelopen vas­ten­tijd hebben wij als zusters een actie gehou­den voor onze zusters in Venezuela. Nogmaals harte­lijk dank voor uw bijdrage! Ook namens onze zusters. Zie ook hun bedank­brief onderaan deze pagina. De zusters zijn er heel erg mee geholpen.

Dit jaar hou­den we als zusters weer een ad­vents­ac­tie. Ditmaal voor onze zusters in Maranhão, Brazillie. Hier werken onze zusters samen met de inheemse stammen die in dat gebied wonen. Zij zorgen voor hen en zijn ook de enige niet-inheemse inwoners die door hen geac­cep­teerd wor­den.

De zusters leven er onder armoe­dige omstan­dig­he­den, een echt missie­ge­bied. Omdat het gebied afgelegen ligt zijn niet alle facili­teiten voor­zien. Met het geld dat we proberen in te zamelen kunnen zij eten en medicijnen kopen en weer verdere zorg verlenen en het evan­ge­lie ver­kon­di­gen aan de mensen die hier wonen.

Na­tuur­lijk zorgen we er voor dat het geld recht­streeks naar onze zusters in Brazilië gaat. Er zal dus niets aan de strijkstok blijven hangen.

U kunt uw geld doneren in de doos in de kapel, via deze link, of storten op:

NL80 ABNA 0826 0393 83, tnv "Karmelitessen" ovv "Ad­vents­ac­tie Brazillie".

Harte­lijk dank voor uw bijdrage en Gods zegen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.