Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Gezegend nieuw jaar!

Opbrengst adventsactie

gepubliceerd: woensdag, 1 januari 2020

Namens de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart wensen we u allen een gelukkig en gezegend nieuw jaar! We bid­den dat u alle zegen van God mag ont­van­gen en dat u 2020 in ge­zond­heid mag beleven.

Daar­naast willen we u allen, namens onze Bra­zi­li­aanse zusters, heel harte­lijk bedanken voor uw bijdrage bij onze Ad­vents­ac­tie afgelopen advent. Er is in totaal het gewel­dige bedrag van € 3.319,25 opgehaald! Daarvoor onze grote dank. Het geld zal recht­streeks naar de zusters in Brazilië gestort wor­den.