Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Intreden postulant Sanne

gepubliceerd: zondag, 2 februari 2020

Deo Gratias! Op 2 februari 2020, de dag van het religeuze leven is Sanne bij ons ingetre­den en is haar postulaat be­gon­nen. We danken God voor deze moe­dige stap. Bij haar intre­den was een dele­ga­tie vanuit ons moederhuis aanwe­zig, waar­on­der onze generaal overste, moeder Karla Marija. Wij danken hen voor de vreugde die we als con­gre­ga­tie samen mogen delen als een grote familie over de gehele wereld. Deze familie heeft een nieuw lid mogen ont­van­gen.

De geest van de Karmel is de geest van gebed, dienst­baar­heid en vreugde in de ge­meen­schap. Wij bid­den dat zij mag groeien in deze geest en in de vriend­schap met God.