Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

De dynamische kracht van de heilige Geest

gepubliceerd: dinsdag, 10 mei 2022

Toen Jezus naar de hemel terug­keerde ver­trouwde Hij het werk/apos­to­laat toe aan zijn leer­lin­gen en volgelingen. Ook wij zijn ge­roe­pen om te helpen zijn Ko­nink­rijk te laten groeien door ge­tui­ge­nis af te leggen van Zijn kracht en grote genade der Verlos­sing.

Dat lijkt een griezelige onderne­ming, maar Jezus heeft ieder van ons een dyna­mische kracht beloofd om dit ‘werk’ te kunnen doen in de Persoon van de heilige Geest. De aanwe­zig­heid van de Geest is niet ge­mak­ke­lijk te begrijpen of uit te leggen, maar het is een echte wer­ke­lijk­heid. Jezus heeft het beloofd. En wanneer je eens in je leven de kracht van de heilige Geest hebt ervaren dan weet je ervan mee te praten. Roep de heilige Geest aan, vraag om Zijn hulp en bijstand.

Ik heb zelf pas op latere leef­tijd het sacra­ment van het vormsel ont­van­gen (11 mei 1992), maar na­tuur­lijk was de heilige Geest al na het doopsel actief. Ik ben er van overtuigd dat mede door de heilige Geest ik de weg naar de Kerk heb terug gevon­den. Mijn ouders gingen nooit naar de Kerk, maar ik herinner mij van jongs af aan een stemmetje in mijn hart die mij leerde dat er ‘Iets’ groters was dan de dingen en mensen om mij heen. Luis­te­rend naar die stem vond ik de pries­ter als gids op mijn levensweg, de pa­ro­chie en uit­ein­delijk God zelf die mij uitno­digde Hem te volgen.

Ik nodig u uit om tot de heilige Geest te bid­den en naar die inner­lijke stille stem te luis­te­ren. Een stem die stil is? Ja, eigen­lijk wel, het voelt als het fluis­te­ren van de wind. Maak het stil in je zelf, vraag ver­tel je verlangens, je zorgen en wacht en luister. Mis­schien gaat het niet in een keer, het is een oefe­ning zou mijn eerste biecht­va­der zeggen.

Mail of bel gerust wanneer u hulp nodig heeft. 

Zr. Elvira Maria