Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Je Pasen houden

gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2022
Je Pasen houden

Dat vond ik toch wel een gekke uitdruk­king toen ik het voor het eerst hoorde. Het heeft alles te maken met ons katho­lie­ke geloof en dat iedere katho­liek verplicht is minstens één keer per jaar (met Pasen) ter communie te gaan en te biechten.

Biechten is bij sommige ‘out’ maar ook bij heel wat helemaal ‘in’. Wanneer ik ouderen over de biecht van vroeger hoor praten, kan ik me voor­stel­len dat ze niet meer willen gaan. Vroeger moest je biechten, je ging met een lijstje en mensen ver­tellen me over het gestolen koekje en -zoals ze het zelf noemen- andere onzin. Tsja op die manier is het niet erg motiverend.

Biechten moet je leren

Ik heb het biechten geleerd bij mijn eerste biecht­va­der.

Moet je dat leren? Ja ik denk van wel.

De biecht gaat niet alleen over het gestolen koekje, maar over onze relatie met God, onze navol­ging van Christus. Je bidt bij het gewetens­on­der­zoek wat er in de weg staat. Wat houdt mij weg van de Liefde van God, wat stoort er in de ‘lei­ding’.

Samen met een pries­ter kun je dat stap voor stap uitzoeken en zo groeien naar een steeds inniger band met Jezus.

Zusters doen die iets ver­keerd?

Ik ben een reli­gi­euze en sommigen vragen zich af waarom wij gaan biechten. Wat kan een zuster nu ver­keerd doen? In de ogen van die mensen mis­schien niets, maar wij zijn allemaal zon­daars en hebben allemaal Gods ver­ge­ving nodig. Iedere zuster, iedere pries­ter, bis­schop en zelfs de paus.

Soms zie je aan de buiten­kant niets, maar het is als een perfect opgeruimde kamer die zo schoon lijkt, tot de zon naar binnen schijnt en je duizen­den kleine stofjes ziet dwarrelen. Zo is het ook met een ziel, die is als een prisma waar de genade van God doorschijnt. In het huwe­lijk wil je, als het goed is, dat er niets tussen jou en je echt­ge­noot of echt­ge­note in staat. Zo is dat ook bij een relatie met God. Alle stenen, klein en groot, alle stofjes en vlekjes mag je aan Hem geven.

Het sacra­ment van Liefde

Het sacra­ment van de biecht heb ik altijd ervaren als een grote blijk van liefde. Je hart te kunnen uitstorten, ja soms met tranen en de schaamte op je kaken, maar toch zo goed. En dan de raad van een pries­ter te horen, een peni­tentie en de absolutie/ver­ge­ving ont­van­gen, die als een liefde­volle deken over je heen komt.

Is het ge­mak­ke­lijk? Nou nee, niemand praat ge­mak­ke­lijk over zijn zon­den, maar ik beveel het toch van harte aan. Vraag een pries­ter of hij je erbij wilt helpen. Het lucht zo op.

Probeer het eens!

In de ka­the­draal in Haar­lem is er na de heilige mis van 19.00 op iedere woens­dag aanbid­ding en dan is er ook biechtgelege­heid. Het kan trouwens voor of na iedere mis.

Vraag in je pa­ro­chie naar de moge­lijk­he­den of vraag/klamp een pries­ter aan.

Heb je vragen mail of bel gerust.

Zr. Elvira Maria