Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Zusters vernieuwen hun Gelofte

Vrijdag 8 december - 11.00 uur

gepubliceerd: donderdag, 26 oktober 2017
Zusters vernieuwen hun Gelofte

De zusters vernieuwen jaar­lijks hun geloften. Dit jaar zal dat gebeuren op vrij­dag 8 de­cem­ber, feest­dag van de on­be­vlekte ont­van­ge­nis van de heilige Maagd Maria tij­dens een eucha­ris­tie­vie­ring waarbij Mgr. Hendriks celebrerant zal zijn. Na afloop van de vie­ring zal hij tevens onze nieuwe web­si­te lanceren.

Werken aan de weg

De zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus hebben de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd: in de jaren 2013 / 2014 wer­den klooster en kapel geheel gereno­veerd. Op 6 april werd het klooster door Mgr. J. Hendriks inge­ze­gend. Aan het eind van de route nam hij ook het nieuwe orgel mee, zodat op de daarop volgende dag het orgel fees­te­lijk bespeeld kon wor­den door Bert Stolwijk bij de inwij­ding van de kapel.

Het ene plan was nog niet afgerond en de zusters waren al weer met het volgende bezig. Een plek waar ouderen zelfstand kon­den wonen met behulp van de thuis­zorg en man­tel­zorg van de zusters. De paviljoens wer­den omge­vormd tot 16 ap­par­te­menten. De inze­ge­ning was 15 au­gus­tus 2016 door onze hulp­bis­schop Mgr. Jan Hendriks.

Lance­ring nieuwe web­si­te

Nu het werk aan de weg voorlopig even klaar is, volgt nu de renovatie van de digitale weg. De afgelopen maan­den is er door Wim Koopman / iMoose en enkele zusters hard gewerkt aan een nieuwe web­si­te. Met een druk op de knop zal de bis­schop de nieuwe web­si­te offi­cieel lanceren.

Pro­gram­ma

11.00 uur: pontificale Hoogmis
daarna: receptie met de lance­ring van de geheel vernieuwde web­si­te

Adres

Kapel van de Zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus

  • Casa Carmeli
    Bekslaan 9
    Vo­ge­len­zang

Welkom

Wil u erbij zijn ? Laat het even weten:

tags: geloftenwebsiteHendriks