Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Wij danken u voor dit huis

Op 2 juli 1891 stichtte Moeder Maria Teresa van de heilige Jozef de Karmel van het God­de­lijk Hart van Jezus. Zij deed dit vanuit de ge­dach­te de Kerk te dienen en de wereld te verrijken. In onze Karmel wordt de con­tem­pla­tieve Karmel­spi­ri­tua­li­teit verbon­den met een actief apos­to­laat.

Op het lan­de­lijk gelegen land­goed ‘Casa Carmeli’ te Vo­ge­len­zang wonen, werken en bid­den de zusters, en bie­den zij tevens een plek aan voor par­ti­cu­liere gasten om dichter bij God te komen in de stilte van een klooster­lijke omge­ving.

Een gedeelte van de gebouwen is omge­vormd tot zorg­ap­par­te­men­ten, waarin we een plek bie­den aan mensen, die niet in aan­mer­king komen voor opname in een ver­pleeg­huis, maar wel behoefte heb­ben aan een veilige woon- en leef­om­ge­ving.

Op deze web­si­te bie­den we veel in­for­ma­tie over onze con­gre­ga­tie, roe­ping, ons zorgho­tel en het reilen en zeilen van ons klooster in Vo­ge­len­zang. Heeft u nog vragen of wilt u meer in­for­ma­tie? Neem dan contact met ons op.